Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (dále jen GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Provozovatelem tohoto webu je společnost By Design s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 239/22, 11000 Praha , IČO 02660881, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 221975.

Význam tohoto dokumentu:

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů klientů

Kontaktní údaje správce:
By Design s.r.o.,
Masarykovo nábřeží 239/22
110 00 Praha 1 – Nové Město

Společní správci mezi sebou transparentním ujednáním vymezili své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR a náležitě zohlednili úlohy společných správců a jejich vztahy vůči subjektům údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Email: magdalena.spicakova@bydesign.cz

Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služeb, evidence klientů, zajištění dostatečné kvality služeb, fakturace, monitorování prostor a poskytnutí informací o aktuálních nabídkách. Právním základem pro zpracování jsou tyto důvody:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
Naším oprávněným zájmem je zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem vytváření seznamů, přehledů a plánu, evidence zákaznických programů, kontroly zaplacení závazků, příjmu návštěv, monitorování našich prostor, uznání dluhu, zasílání newslettrů a zasílání SMS notifikací (připomenutí termínu ošetření).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat orgánům veřejné moci

Je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, oprávněných zájmů a majetku, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům.

Dále budeme předávat Vaše osobní údaje svým zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a soukromí.

Doba uložení osobních údajů:
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud nezanikne účel s delší dobou zpracování.

Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:
a) v místě svého obvyklého bydliště,
b) místě výkonu zaměstnání nebo
c) místě, kde došlo k údajnému porušení.

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují: právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.
V případě požadavku pro naplnění práv subjektu údajů zašlete žádost s tímto požadavkem na korespondenční adresu jednoho ze společných správců.

Máte právo vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze společných správců i vůči každému z nich.